Miss All Nations Thailand

ข้อมูลการประกวด

คุณสมบัติและระเบียบการของผู้สมัคร

MISS ALL NATIONS THAILAND 2017


 1. วัตถุประสงค์ของการประกวด

1.1 คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสออลเนชั่นไทยแลนด์ ประจำปี 2017 เพื่อทำหน้าที่การประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ต่างๆที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต

1.2 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งมิสออลไทยแลนด์ประจำปี 2017 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

1.3 เข้าร่วมประกวด MISS ALL NATIONS 2017 เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของประเทศไทย ไปสู่นานาชาติ

1.4 คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เปิดโอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิง ในสาขาอาชีพต่างๆ

1.5 เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสออลเนชั่นไทยแลนด์ และคณะฯ เป็นตัวแทนหญิงไทยในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

 

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด (ตามกฎข้อบังคับของ Miss All Nations Organization)

2.1.   เพศหญิงโดยกำเนิด และต้องมีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย

2.2.   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2560 (ระหว่างพุทธศักราช 2533 – 2541) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

2.3.   มีสถานะโสด  ไม่เคยผ่านการสมรสทั้งการจดทะเบียนสมรส การจัดงานเลี้ยงฉลองหรือเข้าพิธีแต่งงาน หรือพิธีการใดๆที่แสดงถึง การใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และหรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด

2.4.   มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องอ่านเขียนพูดและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

2.5.   ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายอนาจารขัดต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย ไม่ว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาก่อนหรือปรากฏภายหลัง

2.6.   ต้องไม่เคยประกอบอาชีพอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย

2.7.    เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติด ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

2.8.   กรณีผู้สมัครที่เกิดและ/หรือมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรไทย  จะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน (26 สิงหาคม 2560)

2.9.    ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย

2.10.   ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

2.11.    ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด Miss All Nations Thailand 2017 หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆหากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติ

ของผู้สมัครรวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับ

ผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

 1. การสมัครเข้าประกวด

3.1.   ผู้สมัครจะต้องดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่าน www.missnallnationsthailand.com พร้อมเติมข้อความในใบสมัครของกองประกวดฯ ให้ครบถ้วน

3.2.   ผู้สมัครจะต้องยื่นความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดมิสออลเนชั่นไทยแลนด์ด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐาน ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. และปิดรับสมัคร 19.00 น.

3.3.   ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมายื่นใบสมัครพร้อมผู้ปกครอง ในกรณีผู้ปกครองไม่สามารถมาได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ โดยให้นายอำเภอซึ่งผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตการปกครอง รับรองลายมือชื่อการมอบอำนาจ

3.4.   กองประกวดฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผู้สมัครรายหนึ่งรายใดโดยไม่จำต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ กองประกวดฯ มีสิทธิ์คัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกได้ในระหว่างการตัดสินการประกวด ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกวด

 

 1. ขั้นตอนการคัดเลือก จะแบ่งการคัดเลือกผู้เข้าประกวดเป็นรอบ ดังนี้

4.1   รอบแรก   พิจารณาจากรูปร่าง หน้าตา และบุคลิก ในวันรับสมัคร โดยกองประกวดฯ จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่รับสมัคร

4.2   รอบสัมภาษณ์   พิจารณาจากการสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครต้องเข้าสัมภาษณ์พร้อม ผู้ปกครอง/หรือผู้รับมอบอำนาจผู้ปกครอง/คนใกล้ชิด(ในกรณีผู้สมัครบรรลุนิติภาวะ อาจจะเป็น บิดา มารดา พี่น้องสนิท ญาติสนิท หรือเพื่อนสนิท) ณ กองประกวด มิสออลเนชั่นไทยแลนด์ ในวันรับสมัคร

4.3   รอบ 30 คน   ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกรอบ 30 คน ทุกคนจะต้องมารายงานตัวและแสดงตัว ต่อคณะกรรมการกองประกวดฯ ในวันรับสมัคร เพื่อทำการคัดเลือก ผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือเพียง 30 คน และจับสลากหมายเลข ประจำตัวผู้เข้าประกวด โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้มาแสดง

4.4   รอบตัดสิน   ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2560

การพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก รอบสัมภาษณ์ และรอบ 30 คน ให้ถือการตัดสินคณะกรรมการคัดเลือกของกองประกวดฯ เป็นที่สุด

 

 1. การสละสิทธิ์

ผู้เข้ารอบ 30 คน  ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด จะต้องแจ้งกองประกวดฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้เข้ารอบไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ต่อมาแสดงเจตนาขอสละสิทธิ์ภายหลัง ผู้เข้ารอบยอมรับว่าต้องชำระค่าเสียหายเป็นค่าปรับ ให้แก่กองประกวดฯ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในวันที่ขอสละสิทธิ์

 

 1. ที่พักและอาหารระหว่างการประกวด

ที่พักและอาหารระหว่างการประกวด  ทางกองประกวดฯ จะจัดเตรียมที่พักและอาหารสำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน

 1. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม

การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม   ผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คน ต้องเข้ารายงานตัว เพื่อร่วมทำกิจกรรมตามที่กองประกวดได้กำหนดและเตรียมการไว้ พร้อมเพรียงกันทุกกิจกรรม โดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ในการเข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง 30 คน แต่ละคนจะต้องให้ความร่วมมือในการโพสต์ภาพในการร่วมกิจกรรมของกองประกวด และ/หรือ แต่ละคนจะต้องโพสต์ภาพร่วมกับสินค้าของผู้ให้การสนับสนุนการประกวด ลงใน IG และ/หรือสื่อ Social Media ส่วนตัวของผู้เข้าประกวดแต่ละคน ซึ่งการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว​

ผู้เข้าประกวดที่หลีกเลี่ยงหรือทำกิจกรรมไม่ครบตามที่กองประกวดกำหนด ถือว่าผู้เข้าประกวด ได้แสดงเจตนา ที่จะสละสิทธิ์การเข้าประกวดในครั้งนี้ กองประกวดฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามความที่แจ้งไว้ในวรรคก่อนได้

ภายใต้ความร่วมมือ กองประกวดได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และประกันชีวิตรวมทั้งอุบัติเหตุคอยดูสุขภาพและ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ตลอดระยะเวลาการประกวดฯ หากผู้เข้าประกวด เจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งให้ กองประกวดฯทราบในทันที ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดต้อง หยุดพักตามคำสั่งแพทย์จะต้องนำต้นฉบับใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่รักษามาแสดงในวันที่กลับเข้ากองประกวด ในกรณีที่การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บนั้น เป็นเหตุให้ต้องขาด การร่วมกิจกรรมเกินกว่า 48 ชั่วโมง กองประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาให้ออกจากการประกวดโดยทันที และหากในภายหลัง กองประกวด ตรวจสอบพบว่าผู้เข้าประกวดรายใดจงใจปกปิด ซ่อนเร้น อำพราง ใส่ความ หรือดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใด กองประกวดฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเรียกผู้เข้ารอบลำดับต่อไปมาแทนได้ตามความเหมาะสม

 

8. การแต่งกาย

ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดที่ผู้สนับสนุนจัดเตรียมไว้ให้ รวมทั้งชุดว่ายน้ำ และรองเท้าซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้     เว้นแต่ชุดที่กองประกวดฯ กำหนดให้ผู้เข้าประกวดต้องจัดหาเอง ซึ่งกองประกวดฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป และผู้เข้าประกวดจะต้องสวมสายสะพาย พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

 1. การเสริมสวย

กองประกวดฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ มาจากสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียง เพื่อแนะนำผู้เข้าประกวด ทุกคนด้านการเสริมสวยใบหน้า และทรงผมโดยไม่คิดมูลค่า และผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องเสริมสวยด้วยตนเองในสถานที่ ที่กองประกวดฯ กำหนดไว้เท่านั้น กองประกวดฯ ไม่อนุญาต ให้พี่เลี้ยง ญาติ ช่างเสริมสวยที่ไม่ใช่ตัวแทนของกองประกวดฯ เข้าไปบริเวณห้องแต่งตัว ห้องพัก และ/หรือ หลังเวทีโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ประกวด    รายใดมีการจงใจที่จะฝ่าฝืน กองประกวดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

 1. กองประกวดฯ จัดการประกวดรอบตัดสินเป็นสองรอบ ดังนี้

รอบ Preliminary       วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560

คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากความโดดเด่นบนเวที และให้คะแนนไว้เพื่อเข้าประกวดในรอบต่อ

รอบตัดสิน                   วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

คณะกรรมการตัดสินจะมีการคัดเลือกเป็น 3 ครั้ง จากผู้เข้าประกวด 30 คน

ครั้งแรก      จะคัดเลือกเข้ารอบ 11 คน

ครั้งที่สอง   จะคัดเลือกเข้ารอบ 3 คน

และทำการตัดสินผู้ดำรงตำแหน่งมิสออลเนชั่นไทยแลนด์ ประจำปี 2560 รองมิสออลเนชั่นไทยแลนด์อันดับ 1 (1 ตำแหน่ง) และรองมิสออลเนชั่นไทยแลนด์อันดับ (3 ตำแหน่ง)​

 1. การตัดสิน

การตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายสาขาอาชีพ และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

บริษัท เดบิวท์ จำกัด

กองประกวดฯ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประกวด MISS ALL NATIONS THAILAND 2017 มีสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวดนี้ หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือขอความยินยอม จากผู้สมัครก่อน